Ons Middelbaar Onderwijs
Format professioneel statuut
 
                        Professioneel statuut

                        Schoolnaam/locatie

Inleiding
In dit professioneel statuut leggen we de professionele ruimte van medewerkers formeel vast. Het professioneel statuut geeft zodoende de kaders aan waarbinnen we het onderwijs binnen onze school verzorgen en ontwikkelen. Het professioneel statuut is tot stand gekomen door middel van een ‘professionele dialoog’ tussen de schoolleiding en medewerkers en komt dan ook voort uit een gezamenlijk proces van de betrokken actoren. Op deze manier geven we invulling aan de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister (Wet BLL), waarin staat dat het bevoegd gezag van de school in overleg met de medewerkers komt tot een professioneel statuut.
 
Om de professionele dialoog binnen onze school vorm te geven is gebruik gemaakt van de handreikingen zoals opgesteld door de VO-raad[1] en de vakcentrales[2]. Hieruit volgt dat dit professioneel statuut is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
  1. Doel
  2. Professionele ruimte en zeggenschap
  3. Betrokkenheid bij besluitvorming
  4. Rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen
  5. Randvoorwaarden voor succes

1. 
Doel
Met dit professioneel statuut wordt kenbaar gemaakt op welke wijze de professionele ruimte van medewerkers is verankerd binnen de schoolorganisatie. Het opstellen van een professioneel statuut biedt de mogelijkheid om mee te praten over de wijze waarop zeggenschap en autonomie in de school wordt vormgegeven. Het professioneel statuut heeft dan ook als doel de professionele ruimte van medewerkers te waarborgen. Daarnaast dient het professioneel statuut als stimulans voor de professionele dialoog tussen schoolleiding en medewerkers. Op die manier wordt de betrokkenheid van medewerkers bij het (onderwijskundig) beleid van de school gestimuleerd en komen we gezamenlijk tot goed onderwijs voor onze leerlingen.

We zijn ervan overtuigd dat het professioneel statuut pas waarde krijgt op het moment dat dit document wordt ‘gedragen’ door de hele schoolorganisatie. Om dit draagvlak te creëren is gesproken over de betekenis van het professioneel statuut binnen de school.
 
Invulling door school
(Welke betekenis krijgt het professioneel statuut binnen de school?)

2.
Professionele ruimte en zeggenschap
We zien medewerkers als rolmodellen voor onze leerlingen[3]. Doorlopende professionalisering en deskundigheidsbevordering zijn onmisbaar, waarbij de vakbekwaamheidseisen van de Wet BIO maatgevend zijn. Professionalisering en deskundigheidsbevordering worden door middel van budget en tijd gefaciliteerd door de werkgever[4]. De deskundige en onderzoekende houding van medewerkers vormt binnen onze school dan ook de basis voor goed onderwijs. 
 
Wij zien goed onderwijs niet alleen als een technisch didactische uitwerking van een onderwijskundige opvatting, maar ook als een begrip dat is gebaseerd op een visie ten aanzien van mens en samenleving[5]. De overtuiging is dat medewerkers voldoende professionele ruimte nodig hebben om goed onderwijs te kunnen verzorgen. Onder professionele ruimte verstaan we het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school. Medewerkers dragen in de school de verantwoordelijkheid voor dit proces binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school.
 
Invulling door school
(Op welke wijze krijgt professionele ruimte vorm binnen de school?)
Het gaat om zeggenschap over:
a. de inhoud van de lesstof;
b.
de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en de middelen die daarbij worden gebruikt;
c.
de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven, waaronder de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders;
d.
het in samenhang met de onderdelen a, b en c, onderhouden van de bekwaamheid van de docenten als onderdeel van het team)

3. B
etrokkenheid bij besluitvorming
Binnen onze school is de basis van al ons handelen vertrouwen[6]. We benutten daarbij ieders expertise. We houden elkaar scherp en versterken elkaar. Alleen op die manier kunnen we met en van elkaar leren. We hechten dan ook belang aan betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
Een ieder binnen de school is medeverantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan onderwijsontwikkeling. Medewerkers hebben zeggenschap en worden actief betrokken bij de besluitvorming met betrekking tot thema’s die voor hen relevant zijn. Op die manier stimuleren we draagvlak en betrokkenheid binnen alle geledingen van de schoolorganisatie.
 
Invulling door school
(Hoe wordt de betrokkenheid bij besluitvorming vormgegeven en gefaciliteerd?)

4. Rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen

De verschillende rollen die binnen de school worden ingevuld, zijn gebaseerd op de functiebeschrijvingen in het functieboek OMO. Iedere rol kent eigen verantwoordelijkheden, welke zijn vastgelegd in de functiebeschrijving. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het management zijn bepaald in het schoolmanagementstatuut. Binnen deze kaders krijgen de onderlinge verhoudingen binnen de school vorm en is dit professioneel statuut tot stand gekomen.
Ongeacht de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen de school delen we dezelfde kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen[7].
 
Deze waarden verdiepen we met elkaar door in dialoog te blijven. Iedereen heeft hierbij andere beginselen, principes en overtuigingen. We staan open voor elkaars standpunten en benutten diversiteit[8]. Een combinatie van kwaliteiten maakt een team of sectie krachtig. Collega’s zijn gelijkwaardig en ondersteunen elkaar. Er bestaat gedeelde verantwoordelijkheid en uitdagingen worden gezamenlijk opgepakt. Op die manier kunnen we iedere dag van en met elkaar leren.
 
Invulling door school
(Op welke manier krijgen de rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen vorm?)

5. Randvoorwaarden voor succes

We hechten belang aan het professioneel statuut en we zien dit dan ook niet als een statisch document. Ontwikkelingen in (de organisatie van) het onderwijs kunnen aanleiding geven tot actualisering van het statuut. We vinden het dan ook belangrijk dat de professionele dialoog tussen schoolleiding en medewerkers blijft worden gevoerd.
 
Invulling door school
(Hoe blijft de professionele dialoog een actueel thema binnen de school?)
 
[1] Professioneel statuut voorgezet onderwijs, Handreiking voor besturen en schoolleiders, VO-raad (2017)
[2] Professioneel statuut, Handreiking voor leraren en docenten, AOb – federatie van onderwijsvakorganisaties - CNV onderwijs (februari 2018)
[3] Koers 2023, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2017)
[4] CAO OMO, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2018)
[5] Identiteitsnotitie ‘Zingeving en goed onderwijs’, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2013)
[6] Integriteitscode ‘goed handelen’, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2017)
[7] Koers 2023, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2017)
[8] Diversiteitsbeleid ‘diversiteit & inclusie’, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2017)