Lees hier het laatste nieuws uit vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Lees online
Nieuwsbrief special
4 juli 2018
Ons Middelbaar Onderwijs
Nieuwsbrief special: Professioneel statuut 
Onlangs is een format voor het professioneel statuut gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan wordt in deze nieuwsbrief ingegaan op de stand van zaken omtrent de Wet BLL en het professioneel statuut. 

Wet Beroep Leraar en Lerarenregister
Sinds 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister (Wet BLL) van kracht. Deze wet is opgebouwd uit drie componenten: het lerarenregister, de professionele standaard en het professioneel statuut. Wat is de stand van zaken een jaar na inwerkingtreding van de Wet BLL? » lees verder
Professioneel statuut
De Wet Beroep Leraar en Lerarenregister (Wet BLL) schrijft voor dat iedere school komt tot een eigen professioneel statuut. Hierin wordt de zeggenschap en autonomie van medewerkers formeel vastgelegd. Het professioneel statuut komt tot stand op basis van een professionele dialoog tussen schoolleiders en medewerkers. » lees verder
Format professioneel statuut
Op verenigingsniveau is een format voor het professioneel statuut opgesteld. Aan de hand van het gepresenteerde format voor het professioneel statuut kan op schoolniveau de professionele dialoog tussen schoolleiding en docenten worden vormgegeven. De uitkomsten die hieruit naar voren komen kunnen vervolgens worden toegevoegd aan het standaard format. » lees verder
Wat brengt het professioneel statuut de docent?
In deze column van de vakcentrales wordt ingegaan op de meerwaarde van het professioneel statuut voor medewerkers. Het belang van een goede professionele dialoog wordt toegelicht en er worden mogelijke onderwerpen genoemd die een plek kunnen krijgen in het professioneel statuut. » lees verder